• Kancelária MAS SKALA, o.z.
  • Polyfunkčný objekt Široké, 082 37 Široké
  • Pošlite nám svoj dotaz
  • info@masskala.sk
  • Zavolajte nám
  • +421 948 776 771

Vznik a história partnerstva

Za začiatok kreovania miestnej akčnej skupiny možno považovať rok 1999, kedy bolo založené záujmové združenie právnických osôb KOMAD za účelom starostlivosti o životné prostredie (predovšetkým spoločného postupu pri likvidácii tuhého komunálneho odpadu). Jeho zakladateľmi boli aj obce Hrabkov, Chminianska Nová Ves, Ovčie, Široké a Víťaz. Združenie vypracovalo stratégiu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom (KO), na základe ktorej získalo dotáciu na separačné zberné nádoby, na vlastné informačné materiály a na účasť na výstave. Neskôr do združenia vstúpili obce Kojatice, Župčany, Malý Šariš, Krížovany, Chminianske Jakubovany a Chmiňany. V roku 2008 bolo vytvorené obdobné záujmové združenie právnických osôb SEPAD, ktorého členmi sú okrem iných aj všetky obce patriace do územia dnešnej MAS SKALA. Združenia KOMAD i SEPAD existujú naďalej, čo hovorí o formovaní územia so spoločnými záujmami i cieľmi. Obce sú tiež členmi Združenia miest a obcí Slovenska, ktoré vzniklo na obhajobu spoločných záujmov všetkých združených sídiel.

V nadväznosti na pozitívnu implementáciu programu LEADER v zahraničí a po vytváraní prvých miestnych akčných skupín v Slovenskej republike vznikla na území našich obcí potreba kreovania územia formou prípravy pre vznik MAS. Koncom roka 2011 sa v obci Široké uskutočnilo informačné stretnutie obcí i viacerých organizácií, neskôr sa starostovia stretávali na neformálnych rokovaniach, keď nielen hľadali informácie, ale aj aktívne oslovovali právnické i fyzické osoby - podnikateľov, nadácie, združenia a aktívnych občanov. Vo februári 2012 obec Hrabkov ako prvá prijala Uznesenie obecného zastupiteľstva o vstupe do MAS (pôvodne bolo sídlo MAS plánované v Hrabkove). Ďalšie obce prijímali uznesenia rovnakého znenia v priebehu rokov 2012 až 2013, neskôr si budúci členovia vrátane podnikateľov a občianskych aktivistov podávali prihlášky do združenia. V decembri 2013 sa konalo prvé zasadnutie prípravného výboru v Chminianskej Novej Vsi, na ktorom boli jednomyseľne schválené stanovy združenia MAS SKALA, o.z. Ďalšími medzníkmi po druhom stretnutí prípravného výboru boli registrácia OZ na Ministerstve vnútra SR dňa 18. 12. 2013 a pridelenie IČO dňa 8. 1. 2014. Dňa 13. 03. 2014 sa v Chminianskej Novej Vsi konalo Ustanovujúce valné zhromaždenie MAS SKALA, o. z., na ktorom bolo prijatých 12 členov do záujmovej skupiny verejného sektora, 10 členov do záujmovej skupiny podnikateľského sektora a 5 členov do záujmovej skupiny občianskeho sektora.

Územie MAS sa do konečnej podoby doformovalo počas roku 2015 (prostredníctvom formálnych a neformálnych stretnutí, zasadnutia zástupcov obcí, stretnutia s občanmi obcí, stretnutiami s podnikateľmi, združeniami a iné)