• Kancelária MAS SKALA, o.z.
  • Chminianska Nová Ves 32, 082 33 Chm. Nová Ves
  • Zavolajte nám
  • predseda: +421 911 912 920
  • kancelária: +421 905 505 498

Plánované výzvy

Plánované výzvy - PRV

Miestna akčná skupina MAS SKALA, o.z. plánuje vrámci operačného programu PRV vyhlásiť v júli 2020 výzvu pre podopatrenie 6.4 - Podpora na investície do vytvárania a rozvoja nepoľnohospodárskych podnikov.  Oprávnené sú činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou zamerané na vytváranie podmienok pre rekreačné a relaxačné činnosti, vrátane vytvárania podmienok na poskytovanie vzdelávania a vytvorenie konferenčných priestorov; taktiež sú oprávnené činnosti spojené s poskytovaním služieb pre cieľovú skupinu: deti, seniori a občania so zníženou schopnosťou pohybu. 
Podmienky poskytnutia príspevku si môžete stiahnuť tu:  

Bližšie informácie týkajúce sa plánovanej výzvy  Vám poskytneme osobne v kancelárii alebo telefonicky.

Plánované výzvy - IROPV mesiaci jún plánuje MAS SKALA, o.z. vyhlásiť  výzvy v rámci operačného programu IROP pre:

Špecifický cieľ 5.1.1 - Zakladanie nových a podpora existujúcich mikro a malých podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb, družstiev: aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií. 

Špecifický cieľ 5.1.2 - Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach: aktivita: D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Špecifický cieľ

RO pre IROP

Aktivita

MAS

Oprávnení žiadatelia

Forma výzvy

Dátum vyhlásenia výzvy

Dátum uzavretia výzvy

Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na výzvu

5.1.1. Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

A1 Podpora podnikania a inovácií

  • Samostatne zárobkovo činné osoby z územia MAS

  • Mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov z územia MAS 

otvorená

06/2023

do vyčerpania alokácie

254 009,80

5.1.2 - Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach

D2 Skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení

Obce na území MAS

otvorená

06/2023

do vyčerpania alokácie

150 006,00