• Kancelária MAS SKALA, o.z.
 • Polyfunkčný objekt Široké, 082 37 Široké
 • Pošlite nám svoj dotaz
 • info@masskala.sk
 • Zavolajte nám
 • +421 948 776 771

O MAS SKALA

Základné informácie o MAS

Identifikačné údaje MAS

Dátum registrácie
18.12.2013
Sídlo
082 33 Chminianska Nová Ves 32
IČO
42344735
DIČ
2024094215
Názov banky
VÚB, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25
Číslo účtu
3285952358/0200
IBAN
SK59 0200 0000 0032 8595 2358
SWIFT
SUBASKBX
Štatutár
Mgr. Peter Konečný
E-mail
masskala12@gmail.com
Telefón
0911496026
Kontaktná osoba
Mgr. Martina Eliašová, Phd.
E-mail
masskala12@gmail.com
Telefón
0919 194 010

Zvláštnosti/špecifiká územia, typické črty

Územie MAS SKALA má niekoľko špecifík a jedinečností v rámci územia SR:

 1. Existencia chránených území (Hrabkovské zlepence, Podmorský zosuv)
 2. Existencia množstva minerálnych prameňov
 3. Národnostná a náboženská homogénnosť
 4. Zachovalé a udržiavané ľudové tradície, zvyky a remeslá (folklórne súbory, spevácke zbory, Dom remesiel, hasičské súťaže, plesy a i.)
 5. Dostatok kvalitnej poľnohospodárskej pôdy na rozvoj poľnohospodárstva v oblasti rastlinnej výroby
 6. Vhodné klimatické podmienky pre poľnohospodárstvo
 7. Vhodná geografická poloha z hľadiska dopravnej dostupnosti