• Kancelária MAS SKALA, o.z.
  • Chminianska Nová Ves 32, 082 33 Chm. Nová Ves
  • Zavolajte nám
  • predseda: +421 911 912 920
  • kancelária: +421 905 505 498

Chcem sa stať členom

Členom MAS môžu byť fyzické osoby, ktoré dosiahli vek 18 rokov a ktoré majú záujem podporovať ciele a úlohy MAS a rozvoj územia a právnické osoby, ktoré pôsobia (t. j. majú trvalé, prípadne prechodné bydlisko, resp. sídlo alebo prevádzku) na území MAS, ktoré súhlasia so stanovami MAS.

Členovia MAS sú vždy zaradení len do jednej zo záujmových skupín :

a) záujmová skupina verejného sektora (ďalej len “ ZSVS”);
b) záujmová skupina podnikateľského sektora (ďalej len “ZSPS”);
c) záujmová skupina občianskeho sektora (ďalej len “ZSOS”).

Členstvo v jednej záujmovej skupine je nezlučiteľné s členstvom v inej záujmovej skupine.

Nový člen je prijímaný na základe písomnej prihlášky. Členstvo v MAS vzniká rozhodnutím Správnej rady a zaplatením členského príspevku. Dokladom o členstve je potvrdenie o členstve, ktoré vydá Správna rada. Odmietnutie členstva musí byť záujemcovi písomne zdôvodnené najneskôr do 90 dní od podania jeho prihlášky. Proti rozhodnutiu o neprijatí za člena MAS je možné podať písomné odvolanie Valnému zhromaždeniu do 30 dní od doručenia písomného rozhodnutia o neprijatí. Odvolanie je adresované štatutárnemu orgánu - predsedovi.

Ak máte aj vy záujem byť členom MAS SKALA a spoločne podporovať rozvoj územia, kontaktujte nás a radi Vám zašleme prihlášku.