• Kancelária MAS SKALA, o.z.
  • Polyfunkčný objekt Široké, 082 37 Široké
  • Pošlite nám svoj dotaz
  • info@masskala.sk
  • Zavolajte nám
  • +421 948 776 771

Stratégia MAS SKALA

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej len „stratégia CLLD“) je definovaná Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013, v znení delegovaného nariadenia č. 480/2014, ako ucelený súbor operácií, účelom ktorého je plniť miestne ciele a uspokojovať miestne potreby, ktorý prispieva k plneniu stratégie Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, a ktorý je navrhnutý a realizovaný miestnou akčnou skupinou (ďalej len „MAS“).

Hlavným cieľom stratégie CLLD na území MAS SKALA, o. z. je integrovaný rozvoj územia založený na princípoch LEADER. Strategickým cieľom je zvýšiť kvalitu života na území MAS SKALA, o.z.. prostredníctvom rozvoja miestneho hospodárstva, rozvoja služieb v oblasti cestovného ruchu, sieťovania služieb, dobudovaním infraštruktúry, zachovaním prírodného a kultúrneho bohatstva, zlepšením kvality sociálnych služieb a životného prostredia prostredníctvom využitia miestneho potenciálu. V rámci stratégie CLLD boli stanovené tri priority, z toho dve investičného charakteru, a to: - rozvoj malého a stredného podnikania, - zvyšovanie kvality života obyvateľov. Treťou prioritou je - Efektívna činnosť MAS.

Miestny rozvoj vedený komunitou je nástroj na zapájanie miestnych aktérov do rozhodovania o sociálnom, environmentálnom a ekonomickom rozvoji svojho územia. Je založený na princípe zdola-nahor a na znakoch metódy LEADER, doteraz využívanej len ako samostatná iniciatíva Európskej únie a neskôr ako súčasť programov rozvoja vidieka. Metóda LEADER je inovatívny prístup pre rozvoj vidieka a jeho politiku. Základnou myšlienkou je podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu územia, teda na základe využívania endogénnych (vnútorných) zdrojov, pričom jedným zo základných znakov je prístup zdola-nahor – t.z. o rozvoji územia rozhodujú miestni aktéri z daného územia. Vízia je najvšeobecnejším vyjadrením predstavy a zámeru kam sa chce územie MAS posunúť, ako chce MAS zmeniť, rozvíjať svoje územie a pod. v dlhodobom horizonte 10-15 rokov. Zástupcovia MAS SKALA, o. z. iniciovali stretnutia formálneho aj neformálneho rázu, kde sa spolu so širokou verejnosťou zamýšľali nad smerovaním územia. Prístup „zdola-nahor“ umožnil širokému spektru obyvateľov (cez rôzne nástroje a metódy) vyjadriť svoje názory a požiadavky, na druhej strane tento prístup dal možnosť aktívnym obyvateľom priamo sa zapojiť do spoločného rozhodovania o budúcnosti a rozvoji územia. Predstavitelia miest a obcí vnímali riešenie miestnych problémov spoločne, nie individuálne na úrovni mesta alebo obce. Výraznou zmenou je aj hľadanie riešenia miestnych problémov podnikateľskej sféry a rôznych spoločenských organizácií fungujúcich na území MAS. Prebiehal zber údajov, kreovala sa hlavná vízia, ktorá bude územie sprevádzať najbližších 10 – 15 rokov. Tvorila sa kontinuálna integrovaná spolupráca a partnerstvo všetkých troch záujmových skupín pri riešení problémov a požiadaviek na území.

Strategický cieľ

Zvýšiť kvalitu života obyvateľov dobudovaním komplexnej infraštruktúry podporujúcej všestranný rozvoj územia s dôrazom na rozvoj malého podnikania a vytvárania pracovných miest, a tým zabezpečenie trvalo udržateľných podmienok rozvoja územia.

Stratégia územia MAS je vyjadrenie zmeny, ktorú plánuje územie v časovom horizonte rokov 2018 – 2023 a vychádza z priorít ako výsledku analýzy auditu zdrojov a identifikácie kľúčových problémov územia. Jej dopad na zlepšenie kvality života je zrejmý a dá sa prostredníctvom identifikátorov dopadu merať a analyzovať. Očakávaná zmena je sformulovaná do priorít, ktoré vychádzajú zo strategického cieľa.

Priority

Priorita 1: Rozvoj malého a stredného podnikania
Priorita 2: Zvyšovanie kvality života obyvateľov
Priorita 3: Efektívna činnosť MAS